Το μάθημα αποσκοπεί στη μελέτη και κατανόηση των φοιτητών στη Λεκτική και μη Λεκτική Επικοινωνία, ιδιαίτερα σε κλινικά πλαίσια, έτσι ώστε να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και να είναι σε θέση να αυτό-αξιολογούν και έτερο-αξιολογούν επικοινωνιακά μηνύματα, με στόχο τη διαμόρφωση της καλύτερης δυνατής σχέσης με διαφορετικούς τύπους ασθενών, συγγενών και συνεργατών Νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας.