Μάθημα: Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές (Θεωρία)

Εξάμηνο: 2ο

Περιγραφή: Ορολογία των γλωσσικών διαταραχών και ανάλυση του γλωσσικού δείγματος σύμφωνα με το μοντέλο ανάπτυξης της γλώσσας των Bloom και Lahey (1978). Διαταραχές περιεχομένου, μορφής και χρήσης της γλώσσας και αλληλεπιδράσεις αυτών. Προγλωσσικοί και γλωσσικοί στόχοι για την προσχολική ηλικία. Αξιολόγηση των διαταραχών λόγου και ανάπτυξη εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης στην προσχολική ηλικία. Ανάπτυξη της γλώσσας σε μη λεκτικά παιδιά και αποκατάσταση επιμέρους γλωσσικών προβλημάτων. Διαταραχές του λόγου σε παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ), Βαρηκοΐα/Κώφωση, Νοητική Υστέρηση, Αυτισμό και λοιπά αναπτυξιακά προβλήματα.