Γλωσσολογία: Ανθρώπινη Γλώσσα και συστήματα επικοινωνίας Ζώων. Γλώσσα και εγκέφαλος. Γλωσσική ικανότητα, γλωσσική επιτέλεση, περιγραφικές/ ρυθμιστικές γραμματικές. Φωνητική, φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία, πραγματολογία, κοινωνιογλωσσολογία